Kmetijstvo

Domov
Dejavnosti > Kmetijstvo

Kmetijske dejavnosti v občini Odranci

Kmetijske površine

Kmetijske povšine na območju Občine Odranci razprostirajo na 69% površin. S 13% jim sledijo travniki, 5% pa je gozdnih zemljišč. Večina kmetijskih zemljišč je v zasebni lasti.

 

Struktura gospodinjstev glede na posest kmetijskih zemljišč

Večina odranskih gospodinjstev poseduje zemljo, in sicer:

· približno ena tretjina gospodinjstev ima v lasti in posesti do 1 ha kmetijskih zemljišč;
druga tretjina gospodinjstev pa od 1-3 ha kmetijskih zemljišč;

· 25 % gospodinjstev poseduje kmetijske površine v velikosti od 3-5 ha;
od 5-8 ha pa 6,5 % gospodinjstev;

Le tri gospodinjstva (oz. 0,7 %) imajo v lasti in posesti kmetijska zemljišča v velikosti nad 10 ha kmetijskih površin, eno gospodinjstvo pa kmetijske površine v velikosti med 8 in 10 ha.
Brez zemlje je le 13 oz. 3,1 % odranskih gospodinjstev.
V skupnem številu gospodinjstev je ob popisu prebivalstva leta 1991 znašal delež gospodinjstev s kmečkim prebivalstvom kar 80 %.

 

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je na območju Odranec malo, in sicer le tri kmetije. Ena kmetija se ukvarja s pridelavo kaše, dve kmetiji pa s pridelavo zelenjave, semen, sadik. Na območju ni turističnih kmetij.

 

Gozdne površine v občini Odranci

Gozdnih površin je na območju občine Odranci malo – le 31 hektarjev.
Gozdovi ne predstavljajo pomembnejšega gospodarskega potenciala niti s količinskega niti s kakovostnega vidika, saj v bistvu gre za le za zaplate gozda ob potoku Črncu, katerega ekonomska vrednost je lahko kvečjemu le v omejenem surovinskem potencialu v obliki lesa za kurjavo, manj za lesno predelavo.
Večina gozdov je v zasebni lasti.


Vreme