CENTER KULTURNE DEDIŠČINE ODRANCI – PREKMURSKA HIŠA

Domov
CENTER KULTURNE DEDIŠČINE ODRANCI – PREKMURSKA HIŠA

naziv operacije: CENTER KULTURNE DEDIŠČINE ODRANCI - PREKMURSKA HIŠA

VREDNOST PROJEKTA: 149.693,26 EUR

Finančni viri

Leto 2018

Sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (EUR) PP 160359

79.820,20

Sofinanciranje s sredstvi državnega proračun za kohezijsko politiko (EUR) PP 160360

19.955,05

Lastni viri upravičenca (EUR)

49.918,01

Skupaj (EUR)

149.693,26

 POVZETEK

Občina Odranci se namerava z investicijskim projektom » Center kulturne dediščine Odranci

– Prekmurska hiša » (faza 1), skupaj s projektnimi partnerji iz okoliškega lokalnega območja

prijaviti na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja

(SLR) na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017, ki bo financiran iz sredstev

Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Namen javnega poziva je izbor operacij

(projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na

območjih LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017 in sofinanciranju njihovih stroškov. Javni

poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega

v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga

vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj

in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Poleg Občine Odranci (javni sektor) bodo kot projektni partnerji za del izvajanja »mehkih«

aktivnosti v operaciji nastopili še:

  • Društvo žena Odranci (socialni sektor)
  • »Novatio« podjetniško in poslovno svetovanje Agata Sardelič s.p. (ekonomski sektor)
  • »Gitano-M« romsko društvo Gomilica (socialni sektor).

Občina Odranci bo sicer samostojno nastopila kot investitor izgradnje tradicionalne

prekmurske hiše, ki je predmet obravnave tega investicijskega dokumenta, v katerem se

bodo tekom izvajanja operacije, kot tudi nadalje, izvajale prenekatere

»mehke« aktivnosti s/z:

- ustvarjanjem pogojev za nova delovna mesta, nove lokalne produkte,

- razvojem kakovostne ponudbe lokalnih proizvodov in storitev,

- spodbujanjem povezovanja med razvojnimi partnerji,

- ohranjanjem kulturne dediščine območja LAS,

- spodbujanjem operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne

dediščine,

- izboljšanjem možnosti za ponovno vključitev v trg dela in družbeno okolje,

- povečanjem socialne vključenosti ranljivih skupin na območju LAS,

- razvojem programov in storitev za družbeno vključenost mladih, brezposelnih,

Romov, kar kot posebni cilj izhajajo iz aktualne Strategije lokalnega razvoja za Lokalno

akcijsko skupino LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Skozi operacijo želi Občina Odranci skupaj s tremi projektnimi partnerji pozitivno vplivati na

Ohranjanje podeželske dediščine, kar je tudi namen operacije.

Z operacijskimi aktivnostmi se bo pripomoglo k dosegi zastavljenih ciljev:

- vzpostavljeno 1 inovativno partnerstvo za operacijo »Center kulturne dediščine

Odranci – Prekmurska hiša«,

- vzpostavljeno 1 novo delovno mesto za polni delovni čas za nedoločen čas,

- vzpostavljen 1 nov lokalni produkt ZGODBE Z GÜMLA – Potovanje skozi čas

- oživljena 1 nesnovna kulturna dediščina v letu 2018,

- socialna vključenost 15 oseb iz ranljivih skupin v letu 2018.

Cilji investicijskega projekta »Center kulturne dediščine Odranci – Prekmurska hiša« so:

- izgradnja objekta za turistično-kulturne namene v skupni površini 91 m 2 ,

- ureditev 3 prostorov s spremljajočimi prostori za izvajanje »mehkih« aktivnosti

turistično-kulturne operacije (parma, gümla in prostor za promocijo) s spremljajočimi

prostori.

Datum začetka operacije: 1.9.2017

Datum zaključka operacije: 31.12.2018

OZNAČITVENA TABLA

 

Povezave:

 


Vreme