Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

Domov
Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih

VREDNOST PROJEKTA: 1.405.914,79 EUR

SOFINANCIRANJE: Podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z

razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba

aglomeracij na komasacijskih območjih – Javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev je

razpisala Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

DELEŽ SOFINANCIRANJA: 100% celotnih upravičenih stroškov

Naziv: IZVEDBA AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ODRANCI VKLJUČNO S

STROŠKOM IZVEDBE KOMASACIJE

Povzetek:

PREDSTAVITEV INVESTITORJA

V ravninskem delu Prekmurja leži Občina Odranci. Občina Odranci je bila ustanovljena v letu 1994.

Že od vsega začetka Občino Odranci zastopa in vodi župan Ivan Markoja. Vse od ustanovitve je ostala

Občina Odranci po površini najmanjša občina od vseh občin v Sloveniji, saj meri le okrog 7 kvadratnih

kilometrov. Je ena od specifičnih občin, saj v občino spada samo naselje Odranci. Število prebivalcev

se giblje okrog 1.650.

V preteklosti sta bili glavni dejavnosti v občini poljedelstvo in živinoreja. V novem tisočletju pa se je z

izgradnjo in delovanjem poslovne cone začelo razvijati tudi gospodarstvo. V občini je registriranih čez

80 poslovnih subjektov.

Občina je pretežno kmetijska, vendar ima malo čistih kmetij. Večina je kmetijstvo dopolnilna

dejavnost, vendar je kmetijstvo pomembna gospodarska dejavnost z dolgotrajno tradicijo na

celotnem območju občine Odranci. To območje je eno izmed najintenzivnejših kmetijskih območij v

Pomurju. Ob vseh drugih je kmetovanje bilo oteženo tudi zaradi velike razdrobljenosti parcel.

Razdrobljenost se je na kompleksih intenzivnejše kmetijske pridelave v zadnjih letih z uveljavljanjem

lastniških sprememb še povečala.

Ozadje za odločitev za izvedbo aktivnosti

(UVODNO POJASNILO S POVZETKOM IZ DOKUMENTA IDENTIFIKACEJE INVESTICIJSKEGA
PROJEKTA):

Na komasacijskem območju Odranci v Občina Odranci prevladujejo najboljša kmetijska zemljišča, ki

se nahajajo na bogatem vodonosniku. To je proizvodno območje, kjer je zaradi naravnih danosti

potrebna nadaljnja koncentracija in povečanje obsega pridelave. Območje je kmetijsko zelo

intenzivno, s kvalitetnimi njivskimi površinami, vendar je kmetovanje oteženo zaradi velike

razdrobljenosti parcel kmetijskih zemljišč. Le-ta povečujejo stroške pridelave, saj kmetje za obdelavo

več manjših parcel porabijo več goriva, več časa, večji so stroški materiala za pridelavo, slabša je

izraba kmetijske mehanizacije, hkrati pa kmetije ne morejo ustvariti optimalnega pridelka.

Glavni cilj investicije je racionalizacije in optimizacija kmetijske proizvodnje, saj se bodo zaradi

združevanja zemljišč in formiranja večjih obdelovalnih kosov zmanjšali stroški obdelave. V ta namen

bo v prvi fazi agromelioracije izvedena komasacija. Komasacija na območju vasi Odranci bo obsegala

zložbo parcel v smislu izboljšanja pogojev obdelave (združitev parcel posameznih lastnikov na eni

lokaciji ter posege za zagotavljanje ustreznih okoljskih in estetskih razmer na območju) ter izvedbo

agrotehničnih ukrepov (dostopne poti in ceste, ureditev površin) na površini 567 ha.

Namen in cilji investicijskega projekta:

Glavni cilj investicije je racionalizacija in optimizacija kmetijske proizvodnje, saj se bodo zaradi

združevanja zemljišč in formiranja večjih obdelovalnih kosov zmanjšali stroški obdelave. V ta namen

bo v prvi fazi agromelioracije izvedena komasacija. Komasacija na območju vasi Odranci bo obsegala

zložbo parcel v smislu izboljšanja pogojev obdelave (združitev parcel posameznih lastnikov na eni

lokaciji ter posege za zagotavljanje ustreznih okoljskih in estetskih razmer na območju) ter izvedbo

agrotehničnih ukrepov (dostopne poti in ceste, ureditev površin) na površini 567 ha.

Izvedba komasacije in agromelioracije na komasacijskem območju Odranci bo zasledovala še

naslednje cilje:

- pospešiti prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev,

- zaokroževanje in povečevanje povprečne velikosti parcel in GERK-ov na komasacijskem

območju,

- urediti dovozne poti in ceste,

- omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov,

- zmanjšanje delovnega časa za obdelovanje,

- povečanje bruto dodane vrednosti na kmetijah,

- izboljšanje ekonomike kmetijske pridelave na komasacijskem območju,

- povečati interes za nakup manjših zemljišč, ki jih lastniki iz drugih krajev želijo prodati, ,

- zagotavljanje pogojev za sistematično namensko rabo zemljišč na podeželju,

- ohranjanje kulturne krajine in biotske raznovrstnosti,

- zagotavljanje dobrih življenjskih in bivalnih pogojev za prebivalstvo na območju komasacije.

Občina Odranci

Fizični cilji Agromelioracije z izvedbo komasacije:

- izvedena komasacija na komasacijskem območju Odranci v velikosti 567 ha. V okviru te

operacije povečana velikost parcele iz 0,1759 ha na 0,3343 ha, povečana povprečna velikost

obdelovalnega kosa zemljišča pa iz 0,2209 ha na 0,4638 ha.

- Urejenih skupno 26,297 km poti (izgradnja novih poti, razgradnja starih poti).

- Zmanjšanje potrebnega časa dostopa (transporta do parcel) za 25% in s tem zmanjšana

poraba goriva in obrabljenost traktorjev.

- Zaradi racionalnejše naprave novih poti in spremljajočih zemeljskih del (poravnava in čiščenje

brežin,…), ustrezne širine poti in boljše ureditve teh poti zmanjšano število poškodb na

kmetijski mehanizaciji. Posledično se bodo s tem zmanjšali variabilni stroški strojev.

- Izboljšana kakovost zemlje in s tem vzpostavljen potencial za povečanje dohodka iz kmetijske

proizvodnje na teh površinah.

- Urejene nove poti v lasti lokalne skupnosti, ki bodo lokalnemu prebivalstvu in turistom nudile

tudi prostor za sprostitev in rekreacijo.

Z načrtovano agromelioracijo se bo načrtovalo in utrdilo nove poti, tako da bodo imeli vsi lastniki

urejene dostope do svojih parcel. Poti, ki se jih ne uporablja, se bodo sanirale. V južnem delu je

načrtovana kolesarska steza. 

ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE

Investicija – agromelioracija bo predvidoma zaključena do 29.06.2020.

Komasacija se bo izvajala v letih 2018 in 2019.

Agromelioracija se bo izvajala v letih 2019 in 2020.

Priloga:


Vreme