Katalog informacij javnega značaja

Domov
Občina Odranci > Katalog informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja Občine Odranci

 

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacija javnega značaja s katerimi rapolaga

3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

6. Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

                                                       Občina  Odranci

                                                     

Naziv organa: OBČINA ODRANCI

Naslov: Panonska ulica 33, 9233 Odranci

Telefon: 02 577 34 80; 577 34 81; 577 34 82; 577 34 83

Fax: 02 577 34 86

Župan: Ivan Markoja, dipl. ekon.

Elektronski naslov: obcina.odranci@siol.net

Datum prve objave kataloga: 12.12.2008

Datum zadnje spremembe: 10.02.2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.odranci.si , v tiskani obliki na sedežu občine v času od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

 

2.1 Kratek opis delovnega področja organa

• Občina Odranci samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:
• normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,
• upravlja občinsko premoženje,
• omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine
• skrbi za lokalne javne službe
• zagotavlja in pospešuje razvoj predšolskega varstva, vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije
• pospešuje kulturno in društveno dejavnost
• skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in predlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti dejavnosti varstva okolja
• skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč
• ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.


2.2 Opis delovnega področja: KATALOG PRISTOJNOSTI OBČIN 

 

2.3 Organi občine

 Župan, Občinski svet, Nadzorni odbor

 

2.4 Seznam notranjih organizacijskih enot

Občina Odranci ima občinsko upravo.
V okviru skupne medobčinske uprave občin Beltinci, Odranci, Črenšovci, Velika Polana in Turnišče deluje medobčinski inšpektorat.

 

Sestava občinske uprave:

• Tadeja Gostan, podsekretar


• Marija Zver, računovodja VI

• Doroteja Zver, analitik VI

• Silvester Zver, upravljalec sistema V

 

 

Organigram organa

 

Kontaktni podatki osebe pristojne za posredovanje informacij:

Tadeja Gostan, podsekretar VII/2

Panonska ulica 33

9233 Odranci
Tel. (02) 577 34 80
Fax.: (02) 577 34 86
E-pošta: obcina.odranci@siol.net


Prekrškovni organ:

V okviru skupne medobčinske uprave občin Beltinci, Odranci, Črenšovci, Velika Polana in Turnišče deluje medobčinski inšpektorat.


Postopke vodi inšpektorica Alenka Maroša.
Tel.: (02)541 35 64
Fax.: (02)541 35 70
Elektronski naslov: alenka.marosa@beltinci.si

3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

3.1 Državni predpisi: Zakonodaja


3.2 Zakonodaja s področja lokalne samouprave

Povezave

• Zakon o lokalni samoupravi
• Zakon o lokalnih volitvah
• Zakon o financiranju občin
• Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
• Zakon o postopku za ustanovitev občin ter določitev njihovih območij
• Zakon o javnih uslužbencih
• Zakon o splošnem upravnem postopku

 

3.3 Predpisi lokalne skupnosti

Statut Občine Odranci
Poslovnik občinskega sveta Občine Odranci

 

Odloki in drugi akti, objavljeni v Uradnem listu RS:

predpisi lokalne skupnosti

 

Seznam neuradnih prečiščenih besedil predpisov lokalne skupnosti

- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci

- Odlok o režijskem obratu v Občini Odranci

- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci

3.4 Predpisi EU:

Povezave

Evropski parlament

Evropska komisija

Svet Evrope
 

3.5 Druge povezave

Uradni list RS

Register predpisov

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Državni zbor

3.6 Seznam strateških in programskih dokumentov

 

3.7 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

  •  Razpisi v občini
  •  Izračun komunalnega prispevka
  •  Dodelitev enkratne pomoči za novorojenca
  •  Izdaja potrdil in soglasij

 Vloge in obrazci občanov

3.8. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

  • Evidenca zavezancev za plačilo stavbnega zemljišča
  • Evidenca o vlagateljih za uveljavitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka
  • Evidenca oseb, ki jim občina plačuje osebno zdravstveno zavarovanje
  • Evidenca o zaposlenih delavcih
  • Evidenca o komunalnih prispevkih

 

Evidence temeljijo na zakonski podlagi in vsebujejo podatke kot ga oredeljuje normativna podlaga. Organ pridobiva podatke v evidenci po uradni dolžnosti in na podlagi vlog.

4. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

4.1 Opis delnega dostopa do informacij javnega značaja

Kot informacija javnega značaja se po 4. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ZDIJZ - UPB1 (Ur .l. RS, št. 96/05 – uradno prečiščeno besedilo) šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ – UPB1 taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne.
V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena ZDIJZ – UPB1, je zakonodajalec predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta oziroma mu omogoči ponovno uporabo tega preostalega dela dokumenta. Podrobnejša vsebina delnega dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l .RS, št. 76/05), ki jo je izdala Vlada RS. 21. člen uredbe določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekiniti ali drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma v kopiji zbrisati, kodirati, blokirati, omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentov, pa se šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti.
Stroške posredovanja informacij javnega značaja določa 18., 19., in 20. člen prej navedene Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4.2 Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Za brskanje po spletnih straneh Občine Odranci potrebujete brskalnik Explorer, Mozilla Firefox,  Netscape ali kateri drugi spletni brskalnik.

4.3 Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo

Informacije je mogoče dobiti  v tiskani obliki na sedežu občine v delovnem času občine od ponedeljka do petka od 07.00 do 15.00 ure.

4.4 Stroškovnik, cenik in pogoji za dostop ter posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja

Pooblaščenec lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Cenik posredovanja in ponovne uporabe IJZ organov Občine Odranci

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

5.1 Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

  •  Namembnosti zemljišč

6. Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ

 Dokumenti v elektronski obliki

 

 

7. Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

 

 

 


Vreme