Lokalne volitve

Domov
Občina Odranci > Lokalne volitve

LOKALNE VOLITVE 2010

VOLITVE ŽUPANA OBČINE:

Župana občine bodo lahko volili:
 - državljani RS, ki bodo na dan glasovanja dopolnili 18 let starosti,
 - državljani druge države članice EU in tudi tujci, ki imajo stalno prebivališče v Občini Odranci.
Za župana bo lahko kandidiral vsak državljan RS, ki bo na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti ter ima stalno prebivališče na območju Občine Odranci.
 

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA:

Občinski svet Občine Odranci šteje skupaj 9 članov. Volitve se izvajajo po večinske volilnem sistemu.  Člane sveta bodo lahko volili in bodo lahko voljeni za člane sveta vsi državljani RS, ki bodo na dan glasovanja dopolnili 18 let starosti, državljani druge države članice EU in tudi tujci, pri čemer pa morajo imeti stalno prebivališče v občini Odranci.
Za volitve 9  članov Občinskega sveta občine Odranci so določene tri (3) volilne enote.
 Prva volilna enota obsega območje ulic:  Panonska , Dolinska, Kovaška, Sevranska, Prešernova in Žitna.
 Druga volilna enota  obsega območje ulic:  Ravenska, Vezna, Vrtna, Cvetna, Ribiška, Ob Črncu in Mladinska.       
Tretja volilna enota obsega območje ulic: Štefana Kovača, Gasilska, Jugovska, Gajska, Mlinska, Naselje  Gredice  in Na kamni.  V vsaki volilni enoti se voli  tri (3) člane.
 

VOLILNI ORGANI

Lokalne volitve bo vodila in izvajala Občinska volilna komisija Občine Odranci, določene naloge pri izvedbi lokalnih volitev pa bo opravljala tudi Državna volilna komisija (izvajala nadzor nad zakonitostjo dela občinskih volilnih organov, daje strokovna navodila občinskim volilnim komisijam, predpisala obrazce za volitve, določila enotne standarde za volilni material itd. Za delo neposredno na voliščih pa bodo skrbeli volilni odbori, katere bo imenovala Občinska volilna komisije Občine Odranci.
 Z razpisom volitev so se pričela tudi volilna opravila, ki se bodo opravljala v okviru zakonsko določenih rokov, kot to določa Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za lokalne volitve 2010.
O vseh nadaljnjih aktivnostih glede izvedbe lokalnih volitev 2010 bo Občinska volilna komisije Občine Odranci obveščala občane, politične stranke in druge institucije preko sredstev javnega obveščanja, predvsem spletnih strani Občine Odranci, CATV Odranci  in neposredno z obvestili na domu.
 
 Odgovore na morebitna vprašanja glede izvedbe volitev pa lahko dobite tudi pri tajniku Občinske volilne komisije Občine Odranci, pri g. Matija Kikel, tel. 577-34-80.
 
Lepo pozdravljeni!

Vreme