Medobčinski inšpektorat

Domov
Občina Odranci > Medobčinski inšpektorat

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

 

Medobčinski inšpektorat - osnovni podatki in uradne ure

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Sedež: Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci

Kontakt: T: 02/541 35 64 F: 02/541 35 70

E: medobcinski.inspektorat@beltinci.si

OBČINE USTANOVITELJICE so: BELTINCI, ČRENŠOVCI, TURNIŠČE, ODRANCI IN VELIKA POLANA.

Uradne ure v Občini Odranci po telefonu in elektronskih medijih so: Od ponedeljka do petka v času od 08.00 do 14.00 ure.

 
PREDSTAVITEV ORGANA:

Skupna občinska uprava medobčinski inšpektorat  je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorast občin Beltinci, Črenšovci,  Odranci, Turnišče in Velika Polana" - Uradni list RS št. 32/2010 - povezava
za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva.

Občine ustanoviteljice SKUPNE OBČINSKE UPRAVE so: Občina Beltinci, Občina Črenšovci, Občina Turnišče, Občina Odranci in Občina Velika Polana.

Cilj skupne občinske uprave je zmanjševati nepravilnosti na terenu, prispevati k urejenosti okolja in s tem tudi vplivati na zadovoljstvo občank in občanov.


DELOVNA PODROČJA:

Medobčinski inšpektorat nadzoruje izvajanje predpisov občin ustanoviteljic  ter izvajanje nekaterih državnih predpisov na področju cest in varstva okolja, graditvi objektov, urejanja prostora in turističnih taks.

PREDPISI:

Predpisi, ki jih nadzira Medobčinski inšpektorat 

-                Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Odranci

-                Odlok o prostorskem redu Občine Odranci in spremembe

-                Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Odranci

-                Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Odranci

-                Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Odranci

-                Odlok o javnem redu in miru v Občini Odranci

-                Odlok o občinskih cestah

-                Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci

-                Odlok o nekategoriziranih cestah v Občini Odranci

-                Odlok o pokopališkem redu Občine OdranciOBRAZCI:

Prijava/pobuda nepravilnosti Medobčinski inšpektorat 

- obrazec prijava


SEZNAM ZAPOSLENIH V SKUPNI OBČINSKI UPRAVI: 

- ALENKA MAROŠA, inšpektorica

Pooblaščena uradna oseba za vodenje in odločanje v upravnih postopkih

alenka.marosa@beltinci.si
kontakt: 02/5413-564
051/395-300

- PETRA HOZJAN, strokovna sodelavka
petra.hozjan@beltinci.si
kontakt: 02/5413-564

 

 


Vreme