Naloge Občine Odranci

Domov
Občina Odranci > Naloge Občine Odranci

Naloge občine

NALOGE OBČINE


7. člen
Občina po svojih organih samostojno ureja in upravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, določene s tem statutom in zakonom, zlasti pa:

1. na področju normativnega urejanja:
- sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte;
- sprejema občinski proračun in zaključni račun;
- sprejema načrt razvoja občine;
- sprejema prostorske plane;
- predpisuje lokalne davke;
- ureja upravljanje z energetskimi in vodnimi komunalnimi objekti – ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge javne površine;
- ureja javni red v občini;
- ureja delovanje občinske uprave;
- ureja občinske javne službe;
- ureja način in pogoje opravljanja s premoženjem občine;
- določa prekrške in denarne  kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine;
- sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja;
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena;
- sprejema načrt varstva pred požarom lokalne skupnosti;
- ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- določi organizacijo in način dela v vojni;

2. pospešuje:
- službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele;
- vzgojno, izobraževalno, raziskovalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, turistično in kulturno dejavnost;
- razvoj športa in rekreacije;
- razvoj požarne varnosti in gasilstva;
- osebno in vzajemno zaščito prebivalcev ter dejavnosti za preprečevanje in blažitev posledic naravnih in drugih nesreč;

3. na področju upravljanja:
- upravlja občinsko premoženje;
- upravlja lokalne javne službe;
- vodi javna in druga podjetja;
- upravlja občinske javne površine in drugo javno dobro;
- upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi;
- vodi sile za zaščito, reševanje in pomoč;

4. s svojimi sredstvi:
- gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in javne poti;
- pospešuje kulturno, društveno vzgojno in knjižničarsko dejavnost;
- gradi komunalne objekte in naprave;
- gradi stanovanja za socialno ogrožene;
- zagotavlja delovanje lokalnih javnih služb;
- zagotavlja delovanje občinskega sveta, župana in odborov ter občinske uprave;
- zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na področju kulture, športa, socialnega varstva, otroškega varstva, zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti;
- zagotavlja subvencije in tekoče transferje v gospodarske javne službe (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti);
- zagotavlja sredstva za požarno varnost in gasilstvo;
- zagotavlja sredstva za upravljanje pokopališke, pogrebne in mrliško-ogledne službe;
- organizira, usposablja in opremlja občinske enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč;
- organizira požarno stražo, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju, ter izvaja druge ukrepe za varstvo pred požarom;
- organizira sistem alarmiranja;
- gradi javna zaklonišča na območjih, kjer je obvezna graditev zaklonišč;
- zagotavlja nujna sredstva za začasno nastanitev in oskrbo ogroženih prebivalcev;

5. vzdržuje:
- lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine;
- vodovodne in energetske komunalne objekte;
- sredstva za zaščito, reševanje in pomoč;

6. s svojimi ukrepi:
- spodbuja gospodarski razvoj občine;
- pospešuje razvoj športa in rekreacije;
- skrbi za požarno in organizira reševalno pomoč;
- skrbi za varstvo zraka, tal,  vodnih virov, varstvo pred hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov;
- razvija dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

7. zagotavlja in organizira:
- pomoč in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč;
- nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
- zvensodno poravnavo sporov;
- spremljanje nevarnosti ter obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih;
- zveze za potrebe zaščite, reševanja in pomoči;
- zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah;
- usposabljanje prebivalcev in pripadnikov civilne zaščite za osebno in vzajemno zaščito oziroma reševanje in pomoč;
- odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;

8. pridobiva in razpolaga:
- z vsemi vrstami premoženja;
- pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine;

9. sklepa:
- pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin;
- pogodbe z društvi in drugimi organizacijami o opravljanju gasilske javne službe ter nalog zaščite, reševanja in pomoči;

10. pomaga:
- pri organiziranju kurirske  službe in izvajanju mobilizacije;
- pri pripravah in organiziranju proizvodnje in storitev v vojni.

8. člen

Občina opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na:
- vodenje evidence volilne pravice,
- razgrinjanja volilnih imenikov,
- volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet,
- občinsko-upravno nadzorstvo,
- nadzorstvo nad izvajanjem občinskih javnih služb in javnih prireditev;
- evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
- ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe občine,
- določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč,
- odločanje o rabi prostora,
- zdelavo in usklajevanje načrtov zaščite in reševanja,
- varstvo naravne in kulturne dediščine, ki ni v pristojnosti mestne občine,
- ukrepa za zaščito okolja,
- sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
- odločanje o namembnosti urbanega prostora,
- javno zdravstveno službo na primarni ravni ter lekarniško dejavnost,
- določanje komunalnih dejavnosti,
- organizacijo dimnikarske službe,
- oskrbo naselja s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omrežij,
- odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja,
- graditev in vzdrževanje vodovodnih in energetskih objektov,
- pospeševanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine,
- varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstva pred hrupom,
- urejanje lokalnega prometa,
- določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in turizma,
- določanje kazni za nepravilno parkiranje, določanje parkirnih površin, načina parkiranja, prepovedi parkiranja,
- predpisovanje prometne ureditve,
- urejanje lokalnega potniškega prometa,
- ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj,
- zagotavljanje javne službe za osebno pomoč ter za pomoč na domu,
- upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.

9. člen

Občina predpisuje pod pogoji, ki jih določa zakon naslednje davke in druge občinske dajatve:
- davek od premoženja,
- davek na dediščine in darila,
- davek na dobitke od iger na srečo,
- davek na promet nepremičnin,
- določa najemnine in zakupnine za oddana zemljišča, stanovanja, lokalne in druge občinske objekte,
- določa pogoje za oddajo in najem objektov in drugega premoženja.

9a. člen

Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva občina od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.

Od upravljalca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva osebne podatke v skladu z zakonom. Osebne podatke lahko dobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno bivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave. Za pridobivanje podatkov neposredno preko računalniške povezave, je potrebno dovoljenje pristojnega ministra.


Vreme