Predstavitev

Domov
Občina Odranci > Predstavitev

Predstavitev občine Odranci

Občina Odranci je bila ustanovljena v letu 1994. Že od vsega začetka Občino Odranci zastopa in vodi župan Ivan Markoja. Vse od ustanovitve je ostala Občina Odranci po površini najmanjša občina od vseh občin v Sloveniji, saj meri le okrog 7 kvadratnih kilometrov. Je ena od specifičnih občin, saj v občino spada samo naselje Odranci. Število prebivalcev se giblje okrog 1.650.

V preteklosti sta  bili glavni dejavnosti v občini poljedelstvo in živinoreja. V novem tisočletju pa se je z izgradnjo in delovanjem poslovne cone začelo razvijati tudi gospodarstvo. V občini je registriranih čez 50 poslovnih subjektov.

Občinski svet se je pred nekaj leti odločil za pospeševanje gospodarskega razvoja. Od takrat naprej išče najbolj optimalne poti za doseganje svojih ciljev. Občina je pred približno petimi leti začela aktivnosti za usposobitev dela območja za poslovno cono. Ta poslovna cona je preteklih štirih letih postala  sodobna industrijsko poslovna cona, ki je  zagotovila pogoje za nastanitev in razvoj novih domačih in tujih podjetij. S tem je  bil  pospešen razvoj lokalnega podjetništva, gospodarstva in novih proizvodov ter spodbuditev in povečevanje učinkovitosti, kreativnosti, inovativnosti in konkurenčnost podjetij ter ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti. Danes predstavlja industrijska cona Odranci pomemben razvojni in zaposlitveni center za širše območje Pomurja. V industrijski coni je zrasla proizvodnja avtodomov, katere vlagatelj je nemška firma Carthago, ki danes zaposluje že okrog 450 delavcev. V preteklem letu je bila dokončana investicija podjetja BP Blister pack, ki se ukvarja s proizvodnjo linij in delov linij za farmacevtsko industrijo. Pred ponovnim zagonom je proizvodnja plastičnih materialov, ki je v vmesnem času naletela na poslovne težave. V industrijski coni so že odkupljene  gradbene parcele za selitev domačih podjetnikov v njo. V naslednjih dveh letih bo v odranski industrijski coni zaposlenih okrog 700 delavcev.

Občina Odranci je v preteklih letih razvijala kraj predvsem na naslednjih področjih:

- Cestna infrastruktura: obnovljene in asfaltirane so bile vse občinske ceste in vse vaške ulice, ter zgrajena kolesarska steza do Lipe.

 - Komunalna infrastruktura: zgrajena je bila fekalna kanalizacija in čistilna naprava ter del meteorne kanalizacije, delno obnovljeno vodovodno omrežje ter zgrajeno omrežje zemeljskega plina.

- Šola in predšolska vzgoja: adaptirana in dozidana je bila zgradba osnovne šole ter adaptirana zgradba vrtca.

- Šport: dokončan je športni park – asfaltna igrišča, igrišče z mivko, večnamenska športna dvorana, slačilnice, oprema fitnes, pomožni prostori, razsvetljava igrišča, mehanizacija za vzdrževanje ter kolesarske in trim steze do sosednjih občin.

 - Kultura: obnova fasade vaškega doma, obnova kulturne dvorane, obnova in dozidava gasilskega doma, obnova spomenikov, sofinanciranje orgel v cerkvi in cerkvenih zvonikov.

- Gospodarstvo: nakup prostorov za podjetniški inkubator, nakup in komunalna oprema industrijske  cone.

Po stopnji komunalne opremljenosti spada Občina Odranci med najrazvitejše občine v Sloveniji. Zaradi gospodarskega razvoja je v letu 2009 postala Občina Odranci najrazvitejša občina na področju Pomurja, saj je presegla povprečno državno stopnjo razvitosti za 13 odstotkov. Trend rasti razvoja se bo nadaljeval tudi v naslednjih letih, saj bodo na področju industrijske cone zrasle še nove tovarne in novi proizvodni obrati, ki bodo nudili zaposlitev novim delavcem.

V naslednjih letih želi občina razvijati tudi področje turizma, za kar ima že pripravljene nekatere projekte, predvsem s področja etnografskih in kulinaričnih značilnosti Odrancev. Eden izmed takih projektov je "Turistična in kulturna infrastruktura v Odrancih", kjer se je v lanskem letu uspelo pridobiti 85 % evropskih sredstev. V tem projektu je bila zgrajeno  novo parkirišče za osebne avtomobile, avtobuse in avtodome, most čez potok Črnec ter novi potočni mlin na potoku Črnec. V letu 2012 pa je občina zgradila še dva muzeja; muzej kovaštva in muzej žganjekuhe.

V Občini Odranci je zelo razvito tudi društveno življenje. Najstarejše društvo v občini je Prostovoljno gasilsko društvo Odranci, ki ohranja tradicijo gasilstva, vzgaja mlade gasilce in skrbi za varnost občanov. Prav tako je aktivno Društvo žena Odranci, ki se trudi ohranjati kulturno, kulinarično dediščino prednikov in prenašati na mlajše rodove.

 

 


Vreme